ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยี คืออะไร?


นวัตกรรมคืออะไร (งานนั้นต้องเป็นอิสระ)นวัต หรือ นว แปลว่า สิ่งใหม่กรรม หมายถึง แนวคิด การกระทำนวัตกรรม หมายถึง แนวคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิพสูงขึ้นนวัตกรรมแตกต่างจากเทคโนโลยีอย่างไร???ข้อสงสัยท่คาใจมานานเทคโนโลยีหมายถึง การนำวิธีการ กระบวนการ ความรู้หรือแนวคิด ใด ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรม หมายถึง แนวคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสื่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรม1. เป็นความคิดหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือนำมาจากที่อื่นก็ได้2. ส่งที่นำมาปรับปรุงการดำเนินงานใช้อาจนำมาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้3. มีการทดลอง พิสูจน์วิจัยมาก่อนและสามารถนำเข้าสู่วิธีระบบได้อย่างชัดเจน4. แนวคิด สิ่งประดิษฐ์นั้นยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ